BOG MALIH STVARI ARUNDATI ROJ PDF

BOG MALIH STVARI ARUNDATI ROJ PDF

Arundati Roj Bog Malih Stvari. 13 likes. Book. Arundati Roj Bog Malih Stvari. Book. 13 people like this topic. Want to like this Page? Sign up for Facebook to. : Bog malih stvari () by Arundati Roj and a great selection of similar New, Used and Collectible Books available now at great. Sylvia Day – Ogledam se u tebi pdf download online. Li Čajld – Zlo i naopako [ PDF Download] Arundati Roj – Bog malih stvari [PDF Download].

Author: Yozshut Aradal
Country: Pakistan
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 17 August 2016
Pages: 368
PDF File Size: 6.2 Mb
ePub File Size: 11.23 Mb
ISBN: 570-4-38502-413-5
Downloads: 40875
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazralkree

Published on Dec View Download 1.

Ana Golić (ana_golicc) – Zrenjanin, 00, Serbia (14 books)

Beznjega ova knjiga ne bi bila ova knjiga. Piji i Mitvi, zato to su moji. Pankadu Miri, koji ju je poneo kao barjak na svoje putovanjeu svet. Aloku Raiju i Somiti Miteru, itaocima kakve pisci sanjaju. Dejvidu Gudvinu, leteem agentu, vodiu i prijatelju. Zbog spontane odluke da doputujeu Indiju.

Zbog snage kojom je proputio talase. Nili, Sumi i Krinanu, koji su bodrili mali duh i moje telo.

I, na kraju, beskrajno, Baki i Deki. Na njihovoj ljubavi i podrci. Za LKC koji je, kao i ja, preiveo. Nikada vie jedna pria nee biti ispriana kao da je jedina. Dani su dugi i vlani. Reka se povlai, a crnevrane ue na sjajnim plodovima manga sred nepominih kronji pranozelene boje.

Prskaju plodovi hlebnog drveta. Razuzdane muve-zunzare zaludno zuje leteikroz vazduh koji mirie na voe, pijano se zaleu arundatu ista prozorska stakla i umiru smetene,okupane suncem.

Noi su vedre, oteale od tromosti i mrzovoljnog iekivanja. No, poetkom juna die se severoistoni monsun i donosi tri meseca vetra i vode, tekpokatkad prekidana kratkim sunanim periodima u kojima ushiena deca grabe otre,iskriave zrake sunca i igraju se njima.

Bog malih stvari

Priroda se ogre raskalano zelenom. Graniceiezavaju, dok ograde od tapioke putaju koren i bujaju. Zidovi od mapih postaju mahovinazeleni. Otrovnozelene lozice gmiu uz elektrine stubove. Divlje povijue krune trusne obale iprosipaju se po poplavljenim drumovima. A u baricama naizlokanim putevima izranjaju malene ribe.

Kia je padala i kada se Rahel vratila u Ajemenem. Ustalasana srebrna uad ibala surastresitu zemlju, uzoravajui je poput mitraljeskih rafala. Stara kua na brdu nosila je svojstrmi krov kao eir natuen na ui. Zidovi proarani arunvati postali su meki i blagopotklobueni od vlage koja se irila iz tla. U divljoj, bujnoj bati uli su se apat i vrevamajunih ivota.

Zmija kokoarka eala se o svetlucavi kamen u iblju. Pokisli mungos sevnuo jepreko staze zastrte liem. Sama kua delovala je naputeno. Vrata i prozori bili su zakljuani. Ali pred njim je jo atvari stajao neboplavi plimut hromiranih krila, a u kui je jouvek ivela Koama Beba.

  HUAWEI B970B MANUAL PDF

Koama Beba bee Rahelina baba tetka, mlada sestra njenog dede. Pravo ime bilo joj jeNavomi, Navomi Ajp, ali su je svi zvali Beba. Prozvali su je Koama kada je navriladovoljno godina da bude tetka. Rahel, meutim, nije dola nju da vidi. Ni roaka ni baba tetkanisu se zavaravale takvim mislima.

Rahel je dola da vidi svog brata, Estu. Roeni iz odvojenih, ali istovremeno oploenihjajaaca. Esta – Estapen – bee osamnaest minuta stariji. Nikada nisu previe liili jedno na drugo, Esta i Rahel, ak ni kad su bili deca tanunihruku, ravnih prsa, puni glista i s frizurom kao Elvis Prili. Roaci koji su im se usiljenoosmehivali i svetenici sirijske pravoslavne crkve koji su esto obilazili kuu u Ajemenemuprikupljajui priloge nisu postavljali uobiajena pitanja “Ko je ko? Zabuna bee skrivena u dubljim, tajnovitijim predelima.

U onim ranim, bespolnim godinama u kojima se seanja tek raaju, kada je ivot punPoetaka, bez ijednog Kraja, i kada je sve Veito, Estapen i Rahel miljahu da su zajedno Ja, aodvojeno, pojedinano, Mi. Kao da su predstavljali retku vrstu sijamskih blizanaca, fizikiodvojenih, ali duhovno zdruenih. Ona uva i druge uspomene na koje nema pravo. Pamti ukus sendvia s paradajzom – Estinih sendvia, koje je Esta jeo – upotanskom vozu za Madras.

A to su samo male stvari. Sada, pak, o Esti i Rahel misli kao o Njima. Njih dvoje, razdvojeni, vie nisu to Onibehu, niti to su verovali da mogu biti. Njihovi ivoti sada imaju veliinu i oblik.

Esta ima svoj, a Rahel svoj. Ivice, Granice, Rubovi i Mede iskrsli su na njihovim odvojenim horizontima poput horditrolova, niskih stvorova s dugim senkama, koji hode Maglovitim Krajem. Neni polumesecipojavili su im se ispod oiju i sada imaju onoliko godina koliko je imala Amu kada je umrla. U ivotnom, samrtnom dobu. Zamalo nisu roeni u autobusu, Esta i Rahel.

Kola kojima je Baba, njihov otac,vozioAmu, njihovu majku, na poroaj u bolnicu u Salongu pokvarila su se na krivudavom putu kojije vodio kroz plantae aja u Asamu. Izali su iz kola i zaustavili meugradski autobus.

Zahvaljujui neobjanjivom razumevanju koje veoma siromani imaju za neto imunije, ilisamo zbog toga to su videli koliko golema bee Amu, putnici koji su sedeli oslobodie mestoza par; Estin i Rahelin otac je celim putem morao da pridrava majin stomak s njimaunutrakako bi ublaio drmusanje.

To se deavalo pre razvoda i majinog povratka u Keralu. Esta je smatrao da bi do kraja ivota imali pravo na besplatnu vonju, samo da su roeni uautobusu. Ostalo je nejasno otkud mu ta ideja i kako je znao takve stvari, ali su blizanci u sebigodinama prebacivali roditeljima to su ih liili doivotno besplatne vonje autobusom.

  ANATOMIA CROMODINAMICA ATLAS PARA COLOREAR PDF

Takode su verovali da bi im, kada bi poginuli na peakom prelazu, Drava platilasahranu. Behu sasvim sigurni da peaki prelazi za to i slue. Naravno,u Ajemenemu nisu postojali peaki prelazi na kojima bi ovek mogao biti pregaen, nije ihbilo ak ni u najbliem gradu, Kotajamu, ali su ih iz automobila videli u Koinu, koji beeudaljen dva sata vonje.

Drava nikada nije platila pogreb Sofi Mol, jer ona nije poginula na peakom prelazu. Sahranjena je u Ajemenemu, kraj stare, svee okreene crkve. Bila je Estina i Rahelina sestra,ki njihovog ujaka aka. Dola im je u goste iz Engleske. Esta i Rahel imali su sedam godinakada je umrla. Sofi Mol je imala skoro devet. Dobila je poseban, deji koveg. S ulatenom mesinganom bravicom.

Leala je u utim zvoncarama, kose vezane manom, uz svoju omiljenu englesku tanicu. Od predugog boravka u vodi lice joj bee bledo i namrekano kao palac nadniara. Oaloenistajahu okupljeni oko kovega, dok se nedrima ute crkve irila jeka alobne pesme. Svetenici kovrdavih brada mahali su kadionicama, ne osmehujui se bebama kao prilikomredovnih nedeljnih slubi.

Dugake svee na oltaru behu povijene. Stara gospoa koja je izigravala dalju roaku koju niko nije poznavaoa koja se estopojavljivala uz pokojnike na sahranama pogrebna zavisnica? Sofi Mol je zamirisala na kolonjsku vodu i drvo mrtvakog sanduka. Mamai bee skoro slepa. Uvek kada je izlazila iz kue stavljala je crne naoare.

Sada su iza njih kapale suze, koje su jojpodrhtavale na bradi kao kine kapi na ivici krova.

Arundhati Roy-Bog Malih Stvari

U svee opranom belom sariju izgledala jekrhko i bolesno. Vlastita tuga ju je bolela. Njegova ju je razarala. Premda su Amu, Esta i Rahel imali dozvolu da prisustvuju pogrebu, morali su da stoje postrani, dalje od etvari lanova porodice.

Niko ih nije ni pogledao. U crkvi bee toplo. Beli listovi ljiljana poeli su da se uvru i otpadaju. U cvetu nakovegu leala je mrtva pela.

Amine ruke su podrhtavale, i knjiga psalma u njima. Esta je stajao kraj nje, jedva budan, dok su mu se bolne oi iskrile poput stakla, aobraz goreo uz golu kou majine uzdrhtale ruke i knjigu psalma u njoj. S druge strane stajala je Rahel, sasvim budna, mahnito oprezna, lomna od iscrpljenostinakon bitke s Pravim ivotom.

Zapazila je da je i Sofi Mol budna. Pokazala je Raheli Dve Stvari.